CASH POOLING

Coraz częściej banki oferują polskim przedsiębiorcom usługi cash poolingu bądź to wirtualnego (national cash pooling) bądź to rzeczywistego (cash concentration), bądź też ich hybrydę.

Cash pooling wirtualny jest umową opartą zasadniczo o konstrukcję prawną odsetek. Środki na rachunku zbiorczym  „zgromadzone” - z pewnych względów - istnieją na nim tylko prawnie, nie zaś faktycznie. Faktycznie, środki na nim zgromadzone znajdują się na rachunkach bieżących uczestników umowy. Zabieg taki możliwym jest dzięki świadczeniu usługi cash poolingu wirtualnego przez jeden bank. Umożliwia to jednoczesne naliczanie przez ten bank odsetek od salda wirtualnego, które powstało w konsekwencji wirtualnego przeksięgowania dodatnich i ujemnych sald z bieżących rachunków uczestników na rachunek techniczny (konsolidujący, zbiorczy). Ten model pozwala efektywnie zarządzać przez bank odsetkami, pomimo istnienia ograniczań w zaciąganiu m.in. pożyczek przez jego uczestników.

Cash pooling rzeczywisty (oparty na realnych transferach pieniężnych), w wersji prawnie najbezpieczniejszej i najczęściej w praktyce występującej (tzw. domestic zero balancing cash pooling), skombinowany jest zasadniczo w oparciu o konstrukcję prawną odsetek, pożyczek, poręczeń, i subrogacji (wstąpienie w miejsce zaspokojonego wierzyciela). W ramach tego modelu uczestnicy umowy pożyczają liderowi cash poolingu kwoty stanowiące dla nich nadwyżki finansowe. Z kolei w razie zaistnienia po ich stronie zapotrzebowania na określone środki finansowe, tenże lider zwraca im w pierwszej kolejności pożyczone środki. Gdyby zaś wartość zwrotu nie sprostała tym zapotrzebowaniom, poręcza do tej wyższej kwoty zapotrzebowania, za pożyczkę do tej wartości udzieloną przez bank. Dług ten, lider cash poolingu spłaca bankowi, przez co wstępuje w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Ten model pozwala efektywnie zarządzać odsetkami, jeśli brak wśród jego uczestników ograniczań w zaciąganiu m.in. pożyczek.

W praktyce stosuje się także modele hybrydowe.

* * *

Zobacz również:
 

AVAL

AMORTYZACJA OBLIGACJI KUPONOWYCH

GOSPODARCZY OBRÓT WTÓROPISAMI WEKSLOWYMI

O OBROCIE WEKSLEM W DEPOZYCIE

Data publikacji: 09 październik 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone © Dariusz Copa | 2019